FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको दोस्रो गाउँसभाको दशौँ अधिवेसनमा प्रस्तुत बार्षिक बजेट आ. व. २०७९/०८०!!

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम !!

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आठौं गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक बजेट आ. व. २०७८/०७९

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम !!

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको छैठौं गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट आ. व. २०७७/७८