FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको छैठौं गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट आ. व. २०७७/७८

नौमूले गाउँपालिकाको आ व २०७७/०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम !!

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको चौथौं गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आ. व. २०७६/७७

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको तेस्रो गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आ. व. २०७५/७६

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तक २०७४।०७५