FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
२०७९ फाल्गुनको सामानियकरण चालु र पुँजीगततर्फ खर्चको फाँटवारी !! ७९/८० फाल्गुन व्यय 03/24/2023 - 11:41 PDF icon २०७९ फाल्गुनको सामानियकरण चालु र पुँजीगततर्फ खर्चको फाँटवारी.pdf
२०७९ साल कार्त्तिक महिनाको समानीकरण चालु र पूँजीगत तर्फको खर्चको फाँटवारी !! ७९/८० कार्तिक व्यय 12/06/2022 - 14:29 PDF icon २०७९ साल कार्त्तिक महिनाको समानीकरण चालु र पूँजीगत तर्फको खर्चको फाँटवारी.pdf
आ.व.. २०७९/०८० कार्त्तिक महिनाको संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) चालु र पूंजीगततर्फ खर्चको फाँटवारी !! ७९/८० कार्तिक व्यय 12/06/2022 - 14:18 PDF icon २०७९ साल कार्त्तिक महिनाको शसर्त अनुदान चालु र पूँजीगत तर्फको खर्चको फाँटवारी..pdf
आ.व. २०७८/०७९ को चालु र पूँजीगत तर्फको खर्चको फाँटवारी !! ७८/७९ असार व्यय 07/17/2022 - 13:11 PDF icon आ.व. २०७८_०७९ को चालु र पूँजीगत तर्फको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको वित्तीय समानीकरण चालुतर्फ २०७६ जेष्ठ महिनाको पेश्की खर्चको बिवरण !! ७५/७६ जेठ व्यय 07/02/2019 - 14:58 PDF icon नौमूले गापा दैलेखको वित्तीय समानीकरण चालुतर्फ २०७६ जेष्ठ महिनाको पेश्की खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको वित्तीय समानीकरण चालुतर्फ २०७६ जेष्ठ महिनाको खर्चको फाँटवारी !! ७५/७६ जेठ व्यय 07/02/2019 - 14:52 PDF icon नौमूले गापा दैलेखको वित्तीय समानीकरण चालुतर्फ २०७६ जेष्ठ महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ जेष्ठ महिनाको पेश्की खर्चको बिवरण !! ७५/७६ जेठ व्यय 07/02/2019 - 14:33 PDF icon नौमूले गा पा को पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ जेष्ठ महिनाको पेश्की खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ जेष्ठ महिनाको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ जेठ व्यय 07/02/2019 - 13:51 PDF icon नौमूले गा पा को पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ जेष्ठ महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी !! ७५/७६ बैसाख व्यय 05/16/2019 - 16:44 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ बैशाखको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको सशर्त अनुदान चालुतर्फ २०७६ बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी !! ७५/७६ बैसाख व्यय 05/16/2019 - 16:41 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको सशर्त अनुदान चालुतर्फ २०७६ बैशाखको खर्चको फाँटवारी.pdf

Pages