FAQs Complain Problems

समाचार

७६/७७

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको छैठौं गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट आ. व. २०७७/७८

रोजगार संयोजक सिफारिस सम्बन्धमा !!

रोजगार संयोजक परीक्षाको लागि छोटो सुची !!

गाउँपालिकाको लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आवहानको सूचना !!

रोजगार संयोजक पदको लागि परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना !!